1. Obveznik je dužan da vodi po jednu knjigu dnevnih izvještaja za svaki fiskalni uređaj u svakoj kalendarskoj godini.
 2. Obveznik je dužan formirati i odštampati dnevni izvještaj na kraju rada, minimalno jednom dnevno, ukoliko je tog dana ostvario promet.
 3. Obveznik je dužan da svaki štampani isječak dnevnog izvještaja registruje i odloži u knjigu dnevnih izvještaja hronološkim redom.
 4. Obveznik je dužan formirati i odštampati periodični izvještaj na kraju rada, posljednjeg dana svakog poreznog perioda.
 5. Obveznik je dužan svaki odštampani isječak periodičnog izvještaja registrovati i odložiti u knjigu dnevnih izvještaja hronološkim redom.
 1. U slučaju postojanja bar jednog ispravnog fiskalnog uređaja na prodajnom mjestu, obveznik je dužan klijentu izdati fiskalni račun odštampan na fiskalnom uređaju preko kojeg je evidentiran promet, bez obzira da li to klijent zahtijeva.
 2. Obveznik je dužan da fiskalni račun izda sa svim obaveznim podacima, koje propisuje Ministar Pravilnikom.
 1. Obavezu evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalnih uređaja i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, virman i slično) ima svako lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara, odnosno za pružanje usluga klijentima.
 2. Bliži način definisanja i izvršenja obaveze kao i sve druge tehničke i operativne aktivnosti vezane za obaveze iz stava 1. ovog člana propisuje Ministar svojim aktom.

Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94, 8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 5. stav 3. Zakona o fiskalnim sistemima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/09), na prijedlog federalnog ministra finansijafinancija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici održanoj 29. juna 2011. godine, donosi

ODLUKU O ODREĐIVANJU DRUGIH DJELATNOSTI KOJE NE PODLIJEŽU OBAVEZI EVIDENTIRANJA PROMETA PUTEM FISKALNIH UREĐAJA

I.

Ovom odlukom odreñuju se druge djelatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog sistema i specifičnosti obavljanja tih djelatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih ureñaja propisana u članu 4. stav 1. Zakona o fiskalnim sistemima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/09).

II.

U smislu tačke I. ove odluke, pod drugim djelatnostima kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih ureñaja, propisuju se sljedeće djelatnosti:

 • djelatnosti javnih zdravstvenih ustanova
 • djelatnost organa uprave i upravnih organizacija
 • djelatnosti pravnih lica koja vrše profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i registrovanu djelatnost obavljaju upošljavanjem preko 50% lica sa invaliditetom, čiji stepen invalidnosti iznosi najmanje 50%
 • djelatnosti Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine propisane Zakonom o crvenom krstu/križu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/06) i druge humanitarne djelatnosti humanitarnih organizacija, udruženja i fondacija koja nisu registrovana za obavljanje privredne djelatnosti
 • taksi djelatnost koju fizička lica obavljaju sa samo jednim (vlastitim) vozilom
 • djelatnosti obrtnika i srodnih djelatnosti koji paušalno plaćaju porez na dohodak
 • djelatnosti Komisije za vrijednosne papire, Registra vrijednosnih papira i društava za upravljanje fondovima, prilikom obavljanja poslova finansijskog posredovanja
 • prodaja na tržnicama na malo (pijacama), koja se obavlja izvan trgovačkih radnji koje su rješenjem nadležnog organa registrovane za djelatnost trgovine
 • prodaja na štandovima i stolovima izvan tržnica na malo, koja se obavlja na mjestima za koje je nadležni organ izdao odobrenje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V. broj 592/11 – 29. juna/lipnja 2011. godine

Sva prava pridržana. © 2017 Imtec d.o.o.