Odluka o određivanju drugih djelatnosti koje ne podliježu obavezi evidentiranja

Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94, 8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 5. stav 3. Zakona o fiskalnim sistemima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/09), na prijedlog federalnog ministra finansijafinancija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici održanoj 29. juna 2011. godine, donosi

ODLUKU O ODREĐIVANJU DRUGIH DJELATNOSTI KOJE NE PODLIJEŽU OBAVEZI EVIDENTIRANJA PROMETA PUTEM FISKALNIH UREĐAJA

I.

Ovom odlukom odreñuju se druge djelatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog sistema i specifičnosti obavljanja tih djelatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih ureñaja propisana u članu 4. stav 1. Zakona o fiskalnim sistemima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/09).

II.

U smislu tačke I. ove odluke, pod drugim djelatnostima kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih ureñaja, propisuju se sljedeće djelatnosti:

  • djelatnosti javnih zdravstvenih ustanova
  • djelatnost organa uprave i upravnih organizacija
  • djelatnosti pravnih lica koja vrše profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i registrovanu djelatnost obavljaju upošljavanjem preko 50% lica sa invaliditetom, čiji stepen invalidnosti iznosi najmanje 50%
  • djelatnosti Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine propisane Zakonom o crvenom krstu/križu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/06) i druge humanitarne djelatnosti humanitarnih organizacija, udruženja i fondacija koja nisu registrovana za obavljanje privredne djelatnosti
  • taksi djelatnost koju fizička lica obavljaju sa samo jednim (vlastitim) vozilom
  • djelatnosti obrtnika i srodnih djelatnosti koji paušalno plaćaju porez na dohodak
  • djelatnosti Komisije za vrijednosne papire, Registra vrijednosnih papira i društava za upravljanje fondovima, prilikom obavljanja poslova finansijskog posredovanja
  • prodaja na tržnicama na malo (pijacama), koja se obavlja izvan trgovačkih radnji koje su rješenjem nadležnog organa registrovane za djelatnost trgovine
  • prodaja na štandovima i stolovima izvan tržnica na malo, koja se obavlja na mjestima za koje je nadležni organ izdao odobrenje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V. broj 592/11 – 29. juna/lipnja 2011. godine

Sva prava pridržana. © 2017 Imtec d.o.o.